תקנון לפעילות פייסבוק של בייבי ג'וגר

חברת היי סטנדרט בע"מ

פעילות העשור בעמוד הפייסבוק של בייבי ג'וגר ישראל

תקנון ההגרלה: 1. תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל פעילות העשור בעמוד הפייסבוק של בייבי ג'וגר (להלן - "הפעילות" ו"זירת הפעילות" בהתאמה), שנערכת על ידי חברת היי סטנדרט בע"מ ח.פ. 513416255 (להלן - "החברה"), וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה. 2. תחילתה של הפעילות ביום 10.04.2018 וסיומה ביום 20.04.2018 (להלן - "תקופת הפעילות"). 3. הפעילות וההשתתפות בה: 3.1 בפעילות יכול להשתתף כל משתתף (להלן - "משתתף/ים") שייכנס לזירת הפעילות ויפעל בהתאם להנחיות שם. 3.2 לצורך ההשתתפות בפעילות, יתבקשו המשתתפים לכתוב ברכה לכבוד חגיגות העשור לעגלת מיני סיטי 4 של בייבי ג'וגר בעמוד הפייסבוק של בייבי ג'וגר (כתגובה לפוסט שיפרסם את הפעילות). 3.3 תמונות/תיאורים/טקסטים/סרטונים שיישלחו לתא הדואר הפרטי לא ישתתפו בפעילות. 3.4 על פרסום התגובה להיות מפרופיל תקין ובעל תמונת פרופיל. 3.5 ישנה הגבלה על כמות התגובות שתשתתפנה (אחת לכל פרופיל) ובתנאי שהתגובה תהא ע"י המשתתף ולא בא כוחו ו/או באמצעים אלקטרוניים שונים ולא נלקחו ממאגרים ואו פעילויות ישנות ו/או מופעלים באמצעות רובוטים או תוכנות אוטומטיות. 3.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף שאינו פועל לפי כללי תקנון זה ו/או מבצע פעולות שיש בהן כדי להוות הפרה בכל דרך שהיא, לרבות כפי שמפורט בסעיף 3.3 של כל דין או של זכות על פי דין או שלדעתה פעילותו איננה משרתת את המטרה שלשמה נוצרה הפעילות. 3.7 משתתף שנפסל לא יקבל על כך הודעה ממנהלי הפעילות. למשתתף אין ולא תהא כל טענה משום סוג ו/או דרישה אחרת בקשר עם דבר הפסילה ואינו זכאי לפיצוי ואו להסבר מדוע נפסל. 3.8 לחברה תהיה הזכות לבקש מהמשתתף הוכחה לכך שפעל כשורה (כגון בקשת צילומי מסך המתעדים את פעילותו). 4. זכייה ופרסים: 4.1 כל משתתף שיעמוד בתנאי תקנון הפעילות יקבל עשרה אחוזי הנחה לרכישת עגלת בייבי ג'וגר סיטי מיני 4 ועריסה לעגלה בחנויות המורשות הפזורות ברחבי הארץ. 4.2 השתתפות בפעילות מהווה הסכמה לפרסום הברכה בעתיד עפ"י שיקול דעתה של החברה. 4.3 מפרסם הברכה יקבל "קרדיט" בגין פרסומו. 4.4 כל המשתתפים בפעילות יקבלו קופון ובו קוד ייחודי להם, המקנה להם עשרה אחוזי הנחה לרכישת עגלת בייבי ג'וגר סיטי מיני 4 ועריסה לעגלה בחנויות המורשות הפזורות ברחבי הארץ. הקופון יישלח באמצעות מסנג'ר של פייסבוק. אין החברה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שעשוי להיגרם לזוכה בעת מימוש הפרס, והזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה. 4.5 במידה שנציגי החברה לא יצליחו ליצור קשר עם הזוכה במשך תקופה של 10 ימי עסקים מתום תקופת הפעילות בהתאם לפרטים שמסר המשתתף, אזי החברה תהא פטורה מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם הפרס. למרות האמור, החברה זכאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, להאריך את התקופה בה היא תנסה לאתר את המשתתף הזוכה. 4.6 מובהר בזה כי ככל שפרס כלשהו יהיה חייב במס, הרי שסכום המס יחול על הזוכה בפרס באופן בלעדי. 4.7 לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה. 4.8 יובהר, כי בשום מקרה לא יהיה רשאי הזוכה לדרוש מאת החברה להמיר את הפרס בפרס אחר, או לקבלו בכל מחיר במידה ובוטל ואו נמצא כי המשתתף פסול מלקבלו. 5. שונות: 5.1. בהשתתפות בפעילות מאשר המשתתף, כי הוא מסכים לתקנון זה המופיע בדף הפייסבוק ובאתר של בייבי ג'וגר. 5.2. החברה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר ו/ואו לבטל את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי. 5.3. החברה תהא רשאית לבטל את הפעילות, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, במידה וכמות המשתתפים בפעילות הייתה נמוכה מ-20 משתתפים שונים ויחידניים, ו/או בעקבות זיופים ופעילות זדונית אחרת ולמשתתפים לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול הפעילות כאמור. 5.4. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה. 5.5. רשאים להשתתף בפעילות רק בגירים שעברו את גיל 18. עובדי חברת היי סטנדרט אינם רשאים להשתתף בפעילות. 5.6. החברה פטורה בזאת מכל טענה או תביעה בכל הקשור לפעילות ולמהלכה, להוציא את התחייבות החברה למסור את המתנות למשתתפים אשר זכאים לכך בהתאם לתקנון זה. 5.7. מטעמי נוחיות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר. האמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד. האמור בלשון יחד – אף בלשון רבים במשמע. 5.8. בכל מקרה של סתירה, ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 5.9. הדין החל הינו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.